תקנון תנאי השימוש באתר

תקנון תנאי השימוש באתר

 1. 1.כללי
  1. 1.1.אתר האינטרנט קבוצתית (להלן: "האתר") אשר בבעלותו של עוזי ריעני (להלן: "החברה") הינו אתר בעל פלטפורמת סחר מקוון בכל רחבי הארץ. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או הוראה טלפונית. נבקש להבהיר, כי תקנון זה מחייב אף כל ספק של החברה ובכל מקרה אין לראות בהתקשרות באתר זה כהסכם לטובת צד שלישי.  
  2. 1.2.החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים של יבואנים, יצרנים ומשווקים הפועלים בישראל כך שבכל דף מכירה יופיעו המוצר/השירות המוצע למכירה, מפרט המוצר/שירות, תנאי תשלום, פרטי אחריות ואספקה ומחיר המכירה בהתאם לכמות המוצרים/השירותים שיירכשו, כך שמחיר הרכישה עלול להשתנות בהתאם למספר המשתמשים הרוכשים. יובהר בזאת, כי ביטול רכישה בהתאם להוראות תקנון זה, עשויה לשנות ממחיר המכירה, גם לאחר סגירת המכירה כמפורט בתקנון זה וההוראות בדף המכירה הרלוונטי.
  3. 1.3.השימוש באתר כפוף ומותנה לקבוע בתקנון זה (להלן: "התקנון") ושימושך באתר מהווה הודעה כי קראת את האמור בתקנון זה וכהסכמה מלאה לקבוע בו. באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרה כלשהי
  4. 1.4.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, מעת לעת. הנוסח העדכני של התקנון יפורסם באתר החברה והוא זה אשר יחייב את החברה וכלל המשתמשים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין כל פרסום בכל מדיה יגברו הוראות התקנון.
  5. 1.5.התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
  6. 1.6.בכל שאלה בנוגע לשימוש באתר ו/או בנוגע לסעיפים של תקנון זה ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מס' 076-5407761 או בכתובת הדואר האלקטרוני contact@kvutzatit.co.il
  7. 2.הגדרות
  8. 2.1."האתר" – כהגדרתו בסעיף ‎1.1 מעלה, לרבות המערכת (כהגדרתה להלן).
  9. 2.2."משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כקורא, כקונה, כספק ובין כגולש מזדמן. 
  10. 2.3."קונה" – כל משתמש שרוכש מוצרים באתר.
  11. 2.4."מוכר" "ספק" – כל משתמש שמציע מוצרים לרכישה באמצעות האתר.
  12. 2.5."החברה" –  אתר קבוצתית.
  13. 2.6."המערכת" – אזור באתר אשר נגיש למשתמשים רק לאחר הכנסת שם משתמש וסיסמא.
  14. 2.7."מידע" - כל תוכן ו/או חומר המוצג באתר, בין אם פורסם על ידי החברה או על ידי משתמשים באתר, בכל צורת מדיה קיימת ובכלל זה, כל טקסט, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידאו, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. 
  15. 2.8."מוצרים" – כל מוצר שמוצע למכירה באתר על ידי המוכרים.
  16. 2.9."עסקה" – כל רכישה של קונה באתר. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה שהתבצעה,  הכוללים, בין היתר, את פרטי הלקוח, פרטי ההזמנה ותנאי האספקה, יהווה אישור על השלמת העסקה באתר. השלמת העסקה תתבצע רק לאחר קבלת האישורים המצטברים הבאים: (1) אישור המוכר לגבי הימצאות המוצר/שירות במלאי; (2)  אישור החברה; (3) אישור חברת האשראי של הלקוח (להלן: "מועד השלמת העסקה"). כל המועדים לרבות מועדי אספקה יימנו החל ממועד השלמת העסקה. 
  17. 2.10."תקנון תנאי השימוש"  - תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המפורטים במסמך זה.
  18. 2.11."קישורית" – Hyperlink;
  19. 3.הרשמה באתר
  20. 3.1.כל משתמש אשר יהיה מעוניין לרכוש איזה מן המוצרים המפורסמים באתר, יהיה מחויב להזין את פרטיו בטופס הרישום. טופס הרישום יכלול את שמו המלא של המשתמש, דוא"ל, טלפון, כתובת למשלוח המוצרים, מספר תעודת הזהות, פרטי כרטיס החיוב שברשותו, שם משתמש וסיסמה.
  21. 3.2.בהתאם לחוקי מדינת ישראל, המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו החופשי בלבד. על אף האמור, במידה ומשתמש יחליט שלא למסור את כל הפרטים המבוקשים והמסומנים בכוכבית, לא יוכל להשתתף במכירה והמוצר לא יסופק לידיו.
  22. 3.3.החברה ו/או המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל רכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים ו/או לדרוש את השלמתם בטרם השלמת העסקה על פי שיקול דעתם הבלעדי. יודגש כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית בהתאם לדין הישראלי.
  23. 3.4.בעת ההרשמה לאתר יוכל המשתמש לקשר בין האתר לבין דף הפייסבוק שלו. אישור הקישור כאמור, יהווה הסכמה לשימוש בתמונת הפרופיל של המשתמש באתר כמי שמשתמש בשירותי האתר ולשם הצגת סקירה מטעמו על איזה מן המוצרים המוצגים באתר. כמו כן, יוכל המשתמש להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני המפרטים מבצעים והנחות באתר (opt in). המשתמש יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקישורית שתימסר בדוא"ל. הסכמת המשתמש לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדוא"ל מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות באתר. לחברה אין אפשרות לדעת מהו מספר המשתמשים בתיבת הדוא"ל הספציפית. בעצם הסכמת המשתמש לקבלת הודעות שיווקיות, המשתמש מאשר ומתחייב בפני החברה, כי קיבל את הסכמת כלל המשתמשים בתיבת הדוא"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות באמצעי זה. 
  24. 3.5.החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע שלא למטרות המפורטות בתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, ותפעל בכדי להגן על המידע שנמסרה לידיה על ידי המשתמש בהתאם להוראות הדין החל.
  25. 3.6.מידע נוסף בנוגע לנהלי החברה בדבר ריכוז ושימוש במידע על המשתמשים ניתן למצוא בהצהרת פרטיות
  26. 4.תוכן האתר
  27. 4.1.האתר מהווה פלטפורמה קבוצתית לרכישת מוצרים. המוצרים, המפרט הטכני, מחירם, תיאורם וכל מידע אחר אודותיהם מוזנים לאתר על ידי המוכרים בלבד והחברה לא תפקח ו/או תהא אחראית בנוגע למוצרים המפורסמים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך שינויים באתר בכל עת, מכל סיבה, מבלי למסור כל הודעה מראש ובלי שתיווצר חבות כלשהי או אחריות מצידה. 
  28. 4.2.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע המפורסם באתר בגין המוצרים הנמכרים הינו בבעלותם הבלעדית של המוכרים ואמיתות תוכנו הינה באחריותם הבלעדית של המוכרים. האתר וכלל המידע שאינו בבעלות המוכרים הינם רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתקנון זה בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה ו/או המוכרים, מראש ובכתב.
  29. 4.3.חל איסור מוחלט לבצע הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, לרבות אך מבלי להגביל, באמצעות דואר, פקס, ו/או אינטרנט) בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של הגורם הרלוונטי. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, בכל מקום ו/או מדיה אחרת, מהווים עבירה פלילית ועוולה אזרחית. 
  30. 5.השימוש באתר 
  31. 5.1.השימוש באתר מותר למשתמשים בגירים (מעל גיל 18) תושבי ישראל בעלי כרטיס חיוב ישראלי המונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל. משתמש קטין אשר מעוניין לרכוש מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מחויב לקבל את אישורו של הוריו או של האפוטרופוס שנקבע לו. 
  32. 5.2.חל איסור להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלמשתמש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות למערכת תכנים:
   1. 5.2.1.העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע;
   2. 5.2.2.המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל;
   3. 5.2.3.המהווים או עשויים להוות לשון הרע;
   4. 5.2.4.הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות;
   5. 5.2.5.הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במוכרים;
   6. 5.2.6.המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים.
  33. 5.3.השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה המפורש, מראש ובכתב, של החברה. 
  34. 5.4.היה והפר המשתמש תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית החברה למנוע באופן זמני או לצמיתות את גישתו של המשתמש לאתר באופן מיידי וללא כל הודעה מראש.
  35. 6.השימוש במערכת
  36. 6.1.הכניסה והשימוש במערכת תעשה אך ורק באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחר המשתמש במהלך תהליך הרישום.
  37. 6.2.המשתמש מתחייב בזאת:
   1. 6.2.1.שלא להעביר ו/או למסור ו/או למכור ו/או להשכיר לצדדים שלישיים את שם המשתמש ו/או הסיסמה האישיים שהוקצו לו ע"י החברה.
   2. 6.2.2.לשמור את שם המשתמש והסיסמה בצורה מאובטחת ומוגנת כך שלא יהיו חשופים בפני צדדים שלישיים.
   3. 6.2.3.שלא להעתיק, לשכפל, לתרגם, להתאים או לשנות את המערכת (או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות לאלו) אלא אם ניתנה לפעולה כזו הסכמת החברה, בכתב ומראש.
   4. 6.2.4.לעשות שימוש במערכת אך ורק לצרכיו ושימושו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולא למסור או להעביר לצד ג' כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה את אפשרות השימוש במערכת או את השימוש בה.
   5. 6.2.5.להשתמש במערכת אך ורק בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ובהתאם להנחיותיה המקצועיות של החברה, אשר מפורטות באתר ו/או נמסרו לו ישירות ע"י החברה.
   6. 6.2.6.במידה ועולה חשש, כי סיסמת המשתמש נחשפה, יודיע לחברה ו/או יפעל לשינוי סיסמתו האישית לאלתר. 
  38. 6.3.לחברה זכות לבצע במערכת שינויים ו/או עדכונים ו/או תיקונים אשר על-פי שיקול דעתה המוחלט יש צורך לבצעם. ואולם בשום מקרה אין לפרש האמור כמטיל על החברה חובה כלשהי לבצע שינויים, עדכונים או תיקונים כאמור.
  39. 7.מוצרים באתר
  40. 7.1.המשתמש מצהיר שידוע לו כי המוצרים באחריות הבלעדית של הספקים, לרבות החזקת מלאי המוצרים וכל אחריות הקשורה לאיכות המוצרים, פגמים, החלפת המוצרים או תיקונם.
  41. 7.2.החברה תהיה רשאית לקבוע לגבי מכירה מסוימת מספר הצעות מינימאלי הנדרש לשם ביצוע אותה מכירה ואף לקבוע מדרגיות בתשלום התמורה בהתאם למכסות מינימאליות של רוכשים. פרטים אלה יצוינו בדף המכירה ותנאי לביצוע עסקה בהתאם למחיר הנקוב יהיה הגשת הצעות במספר זהה לתנאי קיום המכירה או מספר גבוה מהצעות אלה. במידה ומספר ההצעות יהיה נמוך מזה המצוין בדף המכירה, לא תיכנס לתוקפה המכירה בסכום התמורה הנקוב וללקוח לא תהיה טענה כלשהי בקשר לכך. החברה רשאית, בכל עת, להקטין או להגדיל את הכמות המוצעת בכל אחת ממדרגות המכירה. 
  42. 7.3.במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצגים למכירה באתר לבין המוצר, הרי הכתוב באתר יגבר על כל תמונה, אשר צורפה להמחשה בלבד.
  43. 8.חיובים ותשלומים
  44. 8.1.כל תשלום עבור עסקאות באתר מתבצע באמצעות האתר על ידי הכנסת מספר כרטיס החיוב ופרטים נדרשים אחרים של הקונה במערכת. התשלום יעובר למוכר על ידי האתר.
  45. 8.2.כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת במדינת ישראל.
  46. 8.3.התקשרות עם חברת כרטיס אשראי ו/או סליקה

הקונה מצהיר בזאת שהוא מודע לכך ומסכים שהחברה התקשרה ו/או תתקשר עם חברת כרטיס אשראי ו/או סליקה (להלן: "חברת כרטיס האשראי") לצורך ביצוע תשלומים הקשורים לעסקאות כולל העברת התמורה למוכרים. הקונה מצהיר בזאת שהוא מסכים להעברת פרטיו הנדרשים לביצוע העסקה מהחברה לחברת כרטיס האשראי ולא תהיה לו כל טענה נגד החברה בקשר להעברת מידע הנ"ל.

 1. 8.4.אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. ביצוע שילוח בדרכים שונות עשוי לגרור חיוב נוסף.

החברה והמוכרים עושים את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, היה וזמן האספקה של המוצר חלף, ניתן לפנות לחברה בטלפון המפורט בסעיף 1.6 לעיל, לשם בירור סיבת העיכוב והחברה תעשה מירב יכולתה לגרום לשליחת המוצרים בהקדם האפשרי.

 1. 8.5.ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  1. 8.5.1.ביטול עסקה

הקונה יהיה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") בהתאם לסוג המוצר ובכפוף להגבלות שונות על פי חוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה.   

בהתאם להוראות החוק, לא ניתן יהיה לבטל הזמנות של רכישת מוצרים/שירותים כגון: טובי פסידים; שירותי חופש, בילוי, הארחה ונסיעה, אם מועד הביטול חל בתוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה), קודם למועד הספקתם; טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

באופן בלעדי ובהתאם להוראות החוק, פרק זמן של זכות הביטול למוצרי ביגוד, הנעלה ותכשיטים אשר מחירם אינו עולה על 3,000 ₪ הינה עד יומיים מיום הרכישה שאינם ימי מנוחה.

בהתאם להוראות החוק, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בנסיבות של ביטול שלא עקב אי התאמה או פגם בשיעור של 5% מחיר המכירה של המוצר/שירות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.  

משתמש שקיבל את המוצר וביטל את העסקה בהתאם להוראות החוק ותקנון זה ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה, על חשבון הלקוח. 

 1. 8.5.2.החזרת מוצרים

זכות ביטול העסקה תחול רק במידה והמוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו כל שימוש והחזירו באריזתו המקורית למוכר. 

 1. 8.5.3.הוראות סותרות

בכל מקרה של אי-בהירות, הוראות חוק הגנת הצרכן,תשמ"א-1981 וחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 יגברו על הוראות תקנון זה.

  1. 9.קניין רוחני
 1. 9.1.זכויות הקניין הרוחני באתר על כל מרכיביהן (לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, ידע, מידע סודי) הינן בבעלותה הבלעדית של החברה.
 2. 9.2.סימני המסחר של האתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואילו סימני המסחר של המוצרים ו/או היצרנים ו/או המשווקים יהיו בבעלותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. שימוש בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או אותו מוכר רלוונטי כאמור.
 3. 9.3.כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת ובכתב של החברה. 
 4. 9.4.האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי של המשתמש. 
 5. 9.5.המצאות קישורית באתר, המפנה לאתר אינטרנט שאינו האתר (להלן: "אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך, שהחברה, אחראית ו/או שולטת בתכנים המופיעים באתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לתנאי השימוש ו/או לאמנת הפרטיות של אתר חיצוני אליו הופנה המשתמש.
 6. 10.פרסומות  

מנהלי האתר אינם אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר מנהלי האתר אינה מעידה על תמיכתם של מנהלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. 

 1. 11.עדכונים ושינויים 
 2. 11.1.בכל עת שהיא, רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בעצם השימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת. עליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש. 
 3. 11.2.החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 4. 11.3.החברה רשאית לפנות למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים לטלפונים הניידים של משתמשים, בין היתר, בנושא מוצרים באתר ומבצעים (להלן: "הצעות"). שימוש של משתמש באתר מהווה הסכמתו לקבל הצעות וכל "דבר פרסום" אחר, כהגדרתו בתיקון 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב–1982 ו"הסכמה" כהגדרתה בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 5. 12.אחריות ושיפוי
 6. 12.1.השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר בזאת כל אחריות מהחברה בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע למשתמש כי בכל מקרה, מנהלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם בו. 
 7. 12.2.החברה אינה מייצרת, משווקת, מייבאת, מוכרת או מספקת את המוצרים המוצעים למכירה באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.   
 8. 12.3.החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו נזקים, ישירים או עקיפים, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל רכישה ו/או שימוש במוצרים הנרכשים באתר. 
 9. 12.4.החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, או פרטים המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
 10. 12.5.החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או במידע. השימוש באתר, במערכת, בתכנים ובמידע נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 
 11. 12.6.המשתמש משחרר בזאת את החברה מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים. 
 12. 12.7.המשתמש משחרר בזאת את החברה, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכל צד שלישי אחר הפעול מטעם החברה (להלן: "צדדי החברה"), מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רכישה ושימוש במוצרים שיימכרו באתר, בין אם נגרמו במישרין או בעקיפין.
 13. 12.8.בכל מקום בו נדרש המשתמש למסור פרטים אודותיו, הוא מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונך החופשי בלבד, ואינך חייב לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר. 
 14. 12.9.המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לצדדי החברה ו/או משתמשים אחרים , לרבות אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח-1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו. 
 15. 12.10.החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר והחברה, באם הפר ו/או היה חשד שהפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי סביר באתר. 
 16. 13.הדין החל; סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז מרכז, ישראל.

 

קבוצות רכישה

מבחר ענק של קבוצות רכישה, כח קנייה ייחודי, קונים ביחד משלמים פחות.

מבצעים מיוחדים

מבחר של דילים, מבצעים ודרכי רכישה חדשות

אמינות וקניה בטוחה

האתר מאובטח בתקן pci המתקדם ביותר, לצורך שמירה על פרטיותך.

שירות לקוחות

שירות הלקוחות זמין לכם בכל ימות השבוע בין השעות 09:00 ל 17:00